Предимства

  • Натрупаният в годините опит в професионалното обучение
  • ЦПО осъществява директна връзка между работодатели и курсисти;
  • Успешно завършили необходимите модули за професионална квалификация и преквалификация, започват веднага работа по специалността, в собствени фирми или намират професионална реализация в чужбина;
  • Дава възможност за лично професионално развитие, за придобиване на нови умения за кариерна мобилност и квалификация, за повишане и осъвременяне на знанията и уменията;
  • Практическа насоченост;
  • Близост до пазара на труда;
  • Кратък срок на обучение и качествено учебно съдържание.

КУРС ПО ПРОФЕСИЯ „ ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ ТЕКСТООБРАБОТКА” – 1 ва степен на професионална квалификация

~ Обща информация:  
Основна цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в стопанското управление и администрация. Методите на обучение са лекционни часове, решаване на практически задачи и казуси по групи – работа в екип, изпълнение на самостоятелни задачи, ролеви игри и др. методи за обучение на възрастни.

~ Изучавани теми:
Основи на информатиката, Приложен софтуер, Текстообработващи програми и работа с тях, Windows, WORD, EXCEL, PowerPoint, INTERNET, Бизнес комуникации, Здравословни и безопасни условия на труд, Работа с компютър, Българска граматика и компютърен машинопис, Изготвяне на презентации, Деловодство и архивиране, Работа в среда на Интернет, Периферни устройства, Обща стопанска и търговска кореспонденция, Английски език по професията и др.

продължителност на курса  - 2 месеца
ЦЕНА: 149 лв.

~ Завършване и удостоверяване на професионалното обучение и образование
1.      Професионалното обучение по част от професията, както и за разширяване на професионалната квалификация завършва с полагане на комплексен изпит по теория на професията и комплексен изпит по практика на професията.
2.      Изпитите по теория на професията и по практика на професията се провеждат по конспект, изготвен от обучаващата организация.
3.      Завършването на един модул от Учебния план се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4 / 16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета с Удостоверение за професионално обучение.  

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: www.cpo.dbg.bg  и тел. 0879 222 430

Контакти

Център за професионално обучение

ул. „ Димитър Талев" № 2
5770 Луковит,
Тел. 0697 550 86
Моб. 0879 300 895
E – mail: cpo@dbg.bg

 

Работно Време

Понеделник - Петък
08.30 - 18.00

Събота - Неделя
Почивни Дни