Предимства

  • Натрупаният в годините опит в професионалното обучение
  • ЦПО осъществява директна връзка между работодатели и курсисти;
  • Успешно завършили необходимите модули за професионална квалификация и преквалификация, започват веднага работа по специалността, в собствени фирми или намират професионална реализация в чужбина;
  • Дава възможност за лично професионално развитие, за придобиване на нови умения за кариерна мобилност и квалификация, за повишане и осъвременяне на знанията и уменията;
  • Практическа насоченост;
  • Близост до пазара на труда;
  • Кратък срок на обучение и качествено учебно съдържание.

ЛИЦЕНЗ НА ЦПО

Дейността на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към „Балкански център Дипломат" е в съответствие с Лисабонската стратегия и Концепцията за учене през целия живот, Стратегията за икономическо и социално обновление на Европа, Националната стратегия за продължаващо професионално обучение, Европейската стратегия по заетостта и Правилника за устройството и дейността на ЦПО към „Балкански център Дипломат".


Лицензия за професионално обучение

Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация и/или за актуализиране и разширяване на професионални компетенции по 18 професии и 21 специалности (ЛИЦЕНЗИЯ 200412175).
Като член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение, Центърът за професионално обучение към „Балкански център Дипломат" е Доставчик на обучение срещу ваучери.

1

2

3

4

Контакти

Център за професионално обучение

ул. „ Димитър Талев" № 2
5770 Луковит,
Тел. 0697 550 86
Моб. 0879 300 895
E – mail: cpo@dbg.bg

 

Работно Време

Понеделник - Петък
08.30 - 18.00

Събота - Неделя
Почивни Дни